Privacyverklaring AVG (GDPR)

1.     Algemeen
Amudanza vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Amudanza vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook gekend als GDPR -  Global Data Protection Regulation).
2.     Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
- passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen

Als Amudanza vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
Amudanza vzw, info[at]amudanza.be, tel: 0472 02 78 62
2.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden door Amudanza vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :
- om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Amudanza vzw (uitvoering overeenkomst)
- aansluiten van leden bij Danssport Vlaanderen
- het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
- het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
2.2 Welke gegevens verwerken we?
Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :
- Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
- Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum
- Product interesse
2.3 Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door bestuursleden van de vereniging.
2.4 Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
- Ledenadministratie Danssport Vlaanderen
- Verzending nieuwsbrieven/publimails via Mailchimp
- Mailhosting

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
2.5 Minderjarigen
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
2.6 Bewaartermijn
Amudanza vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Amudanza vzw verbindt zich ertoe de gegevens te bewaren voor een periode van 10 jaar.
2.7 Beveiliging van de gegevens
Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
- Alle personen die namens Amudanza vzw van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
2.8 Je rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
2.9 Foto’s
Wanneer je deelneemt aan de activiteiten van onze vereniging, ga je stilzwijgend akkoord dat er foto’s of video-opnames van jou gemaakt worden tijdens deze activiteiten. Deze foto’s kunnen achteraf gepubliceerd worden op de website of facebookpagina van de vereniging. Indien je liever niet wenst dat er foto’s van jou genomen worden of als je niet wenst dat deze foto’s gepubliceerd worden, dan respecteren we die keuze en dan kun je dat meedelen aan onze medewerkers tijdens de activiteit of je kunt hierover met ons contact opnemen via e-mail of telefoon. Als je wenst dat een bepaalde foto verwijderd wordt, dan zullen wij hieraan ook onmiddellijk gehoor geven.
2.10 Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel. Website  
2.11 Wijziging privacyverklaring
Amudanza vzw kan de privacyverklaring steeds wijzigen. 
De laatste wijziging gebeurde op 16 mei 2018.