Corona

Bericht van Sport Vlaanderen

Beste sporter,

Net als de rest van de wereld wordt Vlaanderen bedreigd door een coronavirus dat al duizenden levens heeft gekost. Zonder de maatregelen van de overheid en zonder de inspanningen die we zelf hebben geleverd, zouden nog veel meer mensen gestorven zijn. Ook de sport werd aan banden gelegd. We zitten nu in de fase dat het virus uitdooft, maar als we niet oppassen, dan zal het vast en zeker opflakkeren. 

Sport en beweging zijn heel belangrijk, niet alleen voor onze gezondheid maar ook ons geestelijk en sociaal welzijn. Daarom hebben de verantwoordelijken van de sportsector er ook op aangedrongen mensen geleidelijk weer meer kansen te geven om zich sportief uit te leven. Dat proces is nu aan de gang. We hebben al meer sportieve mogelijkheden dan enkele weken geleden, gelukkig maar. 

Toch moeten we er samen voor zorgen dat de sportwereld niet de aansteker van een nieuwe coronapiek wordt. Zolang er geen trefzeker medicijn of geen vaccin is tegen covid-19, zullen we dus voorzichtig moeten blijven. Daarom vragen we alle sporters en alle sportbegeleiders om de regels te volgen en niet op zoek te gaan naar achterpoortjes of trucs om die regels te omzeilen.

Hoe je ook sport, het belangrijkste is dat thuis blijft als je mogelijke coronasymptomen hebt en dat je voor, tijdens en na het sporten anderhalve meter afstand houdt. Doe dat voor je eigen gezondheid, maar ook voor de gezondheid van je medesporters en alle andere mensen met wie je in contact komt. 

Sporten is inderdaad belangrijk, maar niet belangrijk genoeg om mensenlevens te riskeren.

Coronarichtlijnen bij Amudanza
=> Versie september 2020, geldig tot herziening

Algemene hygiënische maatregelen die in alle omstandigheden van kracht blijven:

* Houd steeds minstens 1,5 meter afstand van elke persoon die niet tot de persoonlijke bubbel behoort
* Beperk zo veel mogelijk fysieke sociale contacten
* Was of ontsmet regelmatig je handen
* Begroet niemand met een handdruk, knuffel of zoen
* Gebruik papieren tissues om je neus te snuiten en gooi die onmiddellijk in de vuilbak
* Hoesten of niezen… doe het in je elleboog!
* Probeer je gezicht niet aan te raken
* Draag een mondmasker op plaatsen waar meerdere mensen samen zijn of op plaatsen waar de 1,5 meter afstand niet gehandhaafd kan worden
* Blijf thuis bij een ziektegevoel

Algemene gedragscode voor sporters:

Doe niet aan sport en blijf thuis bij ziekte of bij symptomen die kunnen wijzen op covid-19 (grieperig gevoel, koorts, hoest, kortademigheid, neusloop, ongewone vermoeidheid).

Sport ook niet als een huisgenoot symptomen heeft of positief getest werd op covid-19.

Zodra de koorts weg is, is het aangeraden evenveel dagen geen sport te beoefenen als het aantal dagen dat de koorts heeft geduurd. Dit vanwege het risico op een hartontsteking.

Richtlijnen m.b.t. de dansactiviteiten:

 • Verplicht en correct gebruik van het mondmasker (mond én neus bedekt) gedurende de hele aanwezigheid in de dansclub, dus ook op de dansvloer en tijdens de uitoefening van de dansactiviteit.
 • Op voorhand inschrijven is verplicht voor elke activiteit. Voor elke activiteit wordt vooraf een maximum aantal deelnemers bepaald. Dit maximumaantal is gebaseerd op een combinatie van verschillende factoren (beschikbare accommodatie, oppervlakte, ventilatie, dansstijl). Wie niet op voorhand ingeschreven is, zal NIET tot de activiteit worden toegelaten. Aan de hand van het aantal inschrijvingen kan het zijn dat de planning van bepaalde activiteiten aangepast dient te worden. Indien dat het geval is, dan zal het bestuur hierover contact opnemen met de deelnemers om in overleg een aangepaste regeling uit te werken. Wij rekenen hierbij op je begrip in deze uitzonderlijke situatie.
 • Registratie van de aanwezigheid van de dansers en bewaren van deze gegevens tot 14 dagen na de activiteit in functie van de contactopsporing: Leden van Amudanza gaan hier stilzwijgend mee akkoord. Niet-leden die aan een activiteit wensen deel te nemen, dienen zich uitdrukkelijk akkoord te verklaren met de registratie van hun gegevens. Mensen die niet wensen dat hun gegevens gebruikt worden voor contactopsporing, dienen dat uitdrukkelijk te melden aan het bestuur van Amudanza en kunnen bijgevolg niet tot de activiteiten worden toegelaten (beslissing Nationale Veiligheidsraad).
 • Aanwezigheid in de danszaal is enkel toegelaten voor de duur van de dansactiviteit.
  Kom zo stipt mogelijk naar de danszaal, niet vroeger dan 5 minuten voor aanvang van de activiteit.
  Verlaat de danszaal onmiddellijk na de dansactiviteit zodat de verschillende dansgroepen niet met mekaar vermengd worden en het aantal aanwezigen in de zaal beperkt kan blijven.
  Gelieve buiten of in de auto te wachten tot 5 minuten voor aanvang van de les.
 • Volg bij het betreden van de danszaal de aangebrachte instructies en signalisatie nauwkeurig op om de afstand tussen de verschillende danskoppels te bewaren.
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen
 • De afstand van 1,5 meter tussen de verschillende danskoppels dient te allen tijde bewaard te blijven.
 • Dans enkel met de eigen vaste danspartner. Wisselen van partner wordt NIET toegelaten
 • De lesgevers maken NOOIT fysiek contact met de dansers om een dansbeweging aan te leren.
 • Er worden geen dranken verkocht aan de toog.
  Er kan geen gebruik gemaakt worden van de glazen of koppen die in de zaal aanwezig zijn.
  Het is toegelaten om een eigen drinkbus of flesje water mee te brengen voor tijdens de dansactiviteit.
  De reden hiervoor is dat Amudanza geen toogactiviteiten kan verzorgen in overeenstemming met het geldende horecaprotocol.
 • Dansers dienen rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van mensen die tot de risicogroep behoren voor covid-19.
 • Indien  een danser of iemand van zijn/haar huisgenoten positief bevonden werd op covid-19, dan dient het  Amudanza-bestuur  hiervan onverwijld op de hoogte te worden gebracht.
  Deze informatie wordt  strikt vertrouwelijk behandeld, maar kan belangrijk zijn voor de verdere contactopsporing.
  In samenspraak zal een een verdere procedure worden uitgerold.
 • Gelieve bij ziektesymptomen het bestuur van de club te verwittigen en niet aan de activiteit  deel te nemen.
  Als te veel mensen afwezig zijn, dan kan beslist worden om de activiteit te annuleren en naar een andere datum te verplaatsen.
 • Afwezigheden dienen steeds gemeld te worden aan het bestuur van Amudanza vzw via e-mail (info@amudanza.be) of via telefoon (0472 02 78 62). Het bestuur geeft de meldingen door aan de betrokken lesgevers. Dit is van belang om correcte aanwezigheidslijsten te kunnen bijhouden, wat van cruciaal belang kan zijn voor de contactopsporing m.b.t. covid-19.
 • Amudanza voorziet in de aanwezigheid van de nodige ontsmettingsmiddelen en materialen om de activiteiten in zo veilig mogelijke omstandigheden te kunnen laten plaatsvinden.
De dansclub rekent in deze omstandigheden op het begrip en de solidariteit van de dansers.  Alleen als iedereen respectvol met mekaar omgaat en zich aan de voorschriften houdt, kan er bijgedragen worden tot de uitroeiing van het virus en zal de draad van onze geliefde hobby weer opgepikt kunnen worden.
Amudanza wil er alles aan doen om zich hiervoor in te zetten, maar dat gaat niet zonder de steun van de dansers.
Het is nodig om zorg te dragen voor onszelf én voor de anderen. 
Samen staan we sterk!

=> Waarom heeft Amudanza bepaalde zaken beslist?

 Amudanza is er zich van bewust dat de verplichting tot het dragen van een mondmasker niet geheel in overeenstemming is met wat vermeld wordt in het protocol voor sportbeoefening. Ook het beperken van het aantal mensen per activiteit wordt daarin op een andere manier omschreven. De dansclub wil zeker niet indruisen tegen de mening van gespecialiseerde mensen die deze protocollen hebben opgesteld, maar dient wel te waken over de toepasselijkheid ervan binnen de club. Daarom de volgende toelichting:

1. Beperking aantal deelnemers

In het protocol voor de sportbeoefening staat dat sporten toegelaten is in bubbels van max. 50 personen. In die zogenaamde ‘bubbel’ dient de fysieke afstand dan niet gerespecteerd te worden.

 • Dit is een protocol dat voornamelijk beschreven werd in functie van andere soorten van sportbeoefening of dansuitvoering. Bij Amudanza is het onmogelijk om in ‘bubbels’ te werken omdat bij bepaalde activiteiten mensen uit verschillende dansgroepen ( of ‘bubbels’) aanwezig zijn, omdat er vaak ook niet-leden aanwezig zijn en omdat dus de samenstelling van de groepen niet altijd dezelfde is. Elk danskoppel is in de club één aparte bubbel en in dat opzicht dient rekening gehouden te worden met het aantal vierkante meters dat per koppel nodig is om de dansactiviteit te kunnen uitoefenen en de afstand tussen de koppels te kunnen respecteren. Op die manier kan iedereen die dat wenst, ook aan meerdere activiteiten blijven deelnemen.
 • De zogenaamde ‘sportbubbels’ lijken ook niet geheel in overeenstemming met de beperking van de sociale contacten en als vereniging wil Amudanza mensen dus ook niet aanzetten om tijdens het beoefenen van hun hobby deze beperkte contacten uit te breiden.
  
  2. Verplichting mondmasker
 • Volgens het protocol voor de sportbeoefening dient het mondmasker verplicht gedragen te worden binnen de sportaccommodatie, behalve tijdens het sporten zelf. Dit is geheel niet toepasbaar bij Amudanza. Het zou willen zeggen dat dansers een mondmasker dienen te dragen bij het binnen- en buitengaan en als ze naar het toilet gaan, maar de rest van de tijd niet. Op die manier schiet de maatregel het doel (met name uitstoot tegengaan van het virus door o.a. aerosolen) compleet voorbij.
 • Volgens het protocol voor de sportbeoefening zou sporten met een mondmasker gezondheidsrisico’s kunnen inhouden. Dat klopt, maar is geheel afhankelijk van de intensiteit van de sportbeoefening. Wij zijn er voorstander van om de intensiteit van onze activiteiten aan te passen aan het gebruik van het mondmasker en om de continuïteit van onze activiteiten te kunnen blijven garanderen door mekaar bescherming te bieden door het dragen van het mondmasker.
 • Op alle plaatsen waar meerdere mensen samen zijn (zelfs in open lucht) wordt gebruik van het mondmasker verplicht om verspreiding van het virus zo veel mogelijk in te dijken. Wij vinden het dus alleen maar logisch dat dit binnen de dansclub ook gebeurt.
 • Er is de mogelijke aanwezigheid van zogenaamde ‘superverspreiders’, mensen die drager zijn van een heel groot aantal virusdeeltjes, vaak zonder symptomen.
 • Ook op dansstages in het buitenland waar de danssport als topsport wordt beoefend, is het mondmasker verplicht.
 • Binnen onze dansclub zijn ook een aantal mensen die tot de risicogroep behoren voor covid-19. Het zou fijn zijn mochten ook deze mensen hun hobby kunnen blijven uitoefenen in zo veilig mogelijke omstandigheden.
 • Ook onze lesgevers verdienen beschermd te worden. Zij begeleiden meerdere groepen en komen op die manier sowieso met veel meer mensen in contact.